Zarządzenie nr 3/2020

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W OPOCZNIE
I DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 17 marca 2020 roku nr 3/2020

Na podstawie:
art. 31a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 52), ustawy z dnia 7 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2020 roku Nr DB-III.311.23.2020

W celu zachowania ciągłości pracy w Sądzie Rejonowym w Opocznie zarządzam:

§ 1

  1. Wprowadzenie w Sądzie Rejonowym w Opocznie w okresie od dnia 18 marca aż do odwołania rotacyjnego systemu czasu pracy, tj. zmianę grup pracowników realizujących zadania w siedzibie Sądu, w cyklach tygodniowych.
  2. Kierownik Sekretariatu Wydziału przedstawia Kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej (do godz. 15.00 dnia poprzedzającego cykl) listę pracowników świadczących pracę w danym cyklu z zachowaniem zasady obecności w pracy połowy aktualnej obsady sekretariatu.
  3. Kierownicy Sekretariatu Wydziału sprawują nadzór nad realizacją zadań w kierowanej komórce z uwzględnieniem kryterium sprawiedliwego obciążenia pracowników pracą.

§ 2

  1. Pracownik nieobecny w siedzibie Sądu Rejonowego w Opocznie z powodu wskazanego w § 1 pkt 1 pozostaje do dyspozycji pracodawcy, jest zobligowany do pozostawania w bieżącym kontakcie telefonicznym i e-mailowym z bezpośrednim przełożonym.
  2. Pracownik nieobecny w siedzibie Sądu Rejonowego w Opocznie z powodu wskazanego w § 1 pkt 1 jest zobowiązany do stawienia się w miejscu świadczenia pracy na każde uzasadnione wezwanie bezpośredniego przełożonego.
  3. Pracownik nieobecny w siedzibie Sądu Rejonowego w Opocznie z powodu wskazanego w § 1 pkt 1 zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 3

  1. Asystenci sędziego w okresie od dnia 18 marca 2020 roku aż do odwołania pozostając w dyspozycji pracodawcy- mogą wykonywać pracę poza siedzibą Sądu Rejonowego w Opocznie.
  2. Rodzaj kontaktu (proponowany e-mailowy, wyłącznie na wskazane adresy służbowe) i zakres wykonywanej pracy asystenci sędziego zobligowani są ustalać na bieżąco w porozumieniu z przewodniczącym wydziału i sędzią referentem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 roku.


Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 3/2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Prezes Sądu
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d