Zarządzenie nr 17/20

Zarządzenie nr 17/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie
z dnia 23 marca 2020 roku

W związku z podejmowanymi działaniami na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co V-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 365), § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019r., poz. 1141 ze zm,), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020r., poz. 374), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r., poz. 433) oraz w uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020r. zawartych w piśmie DNA-II.510.20.2020 oraz z dnia 19 marca 2020r. zawartych w piśmie DKO-III.5006.1.2020 zarządzam:

§ 1

 1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do odwołania ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu pracowników Sądu Rejonowego w Opocznie z interesariuszami zewnętrznymi.
 2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do odwołania odwołanie w poniedziałki
  po godz. 15.30 dyżurów sekretariatów Wydziałów: Cywilnego, Karnego, Rodzinnego i Nieletnich oraz Ksiąg Wieczystych, Biura Obsługi Interesanta również telefonicznych i elektronicznych.
 3. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do odwołania zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach Wydziałów, Oddziałów oraz Biura Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt.
 4. Ograniczenie pracy Biura Obsługi Interesantów jedynie do udzielania informacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

 1. Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń wyznaczonych na terminy w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 do dnia 30 kwietnia 2020 r. w Wydziałach Sądu Rejonowego w Opocznie, za wyjątkiem spraw pilnych, w sposób oczywisty wymagających odbycia posiedzenia.
 2. Za sprawy pilne, o których mowa w § 1, podlegające rozpoznaniu, uznaje się sprawy:
 • w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywania jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
 • o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r, o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo- wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
 • o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r., poz. 2203 ze zm.);
  z wniosku, o którym mowa w art. 1 la ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.);
 • związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
 • przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
 • o ustanowienie opieki prawnej dla osoby ubezwłasnowolnionej oraz dla małoletniego;
 • w których odroczono ogłoszenie wyroku na podstawie art. 326 § 1 k. p. k. i 411 k. p. k;
 • egzekucyjne – licytacje nieruchomości (art. 987 k. p. c.)
 • W uzasadnionych sytuacjach przeprowadzanie posiedzeń penitencjarnych przy zapewnieniu udziału skazanego w drodze wideokonferencji.

§ 3

Powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń za pośrednictwem dostępnej drogi komunikacji (telefon, fax, e-mail, operator pocztowy).

§ 4

Zdjęcie z wokandy rozpraw i posiedzeń, których z uwagi na krótki termin
nie można odwołać.

§ 5

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego oraz przed wejściem do budynku Sądu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020r.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 17/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Prezes Sądu
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d