Zarządzenie nr 15/20

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie
Nr 15/20
z dnia 18 marca 2020 roku

W związku z podejmowanymi działaniami na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co V-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art.…37a..§..1..i..art.…54..§..2..ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r. , poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1141 ze zm,), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374)
Zarządzam:

§1

Wstrzymanie wysyłki wszystkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych. Nie dotyczy to spraw, w których pisma te zostały już wysłane.

§2

Wstrzymanie wyznaczania spraw na miesiąc kwiecień 2020 r., poza sprawami pilnymi.

§3

Wstrzymanie przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.

§4

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 15/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Prezes Sądu
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d