Zarządzenie nr 14/20

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie
Nr 14/20
z dnia 17 marca 2020 roku

W nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2020r Nr DNA-VI.122.12.2020

Zarządzam:

§ 1

  1. Wstrzymanie zarządzania przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych.
  2. Pozostawienie bez wykonania – z zawiadomieniem organu zarządzającego – wywiadów środowiskowych pozostających aktualnie do wykonania w referatach zawodowych kuratorów sądowych.
  3. Zobowiązuję kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych) do kontaktowania się z podopiecznymi tylko za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych).
  4. W przypadku konieczności nawiązania kontaktu osobistego z podopiecznym, zobowiązuję kuratorów do informowania o powyższym Dyrektora Sądu, celem zaopatrzenia w odzież ochronną, maski przeciwwirusowe, rękawice ochronne oraz środki do dezynfekcji.
  5. Zawieszenie wykonywania spraw w postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych i karnych (sprawowanie dozorów, nadzorów, kontrolowanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, wykonywanie kontroli orzeczonych obowiązków w okresie próby).
  6. Zawiesić wykonywanie kar ograniczenia wolności, polegających na wykonywaniu prac społecznie użytecznych przez skazanych.

§ 2

  1. Zobowiązuję Kierownika ZKSS do poinformowania o treści Zarządzenia kuratorów zawodowych i społecznych, a także kierowników placówek, w których skazani wykonują karę ograniczenia wolności.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 14/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Prezes Sądu
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d