Sposób przyjmowania w załatwiania pism

Sposób postępowania z pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz.925) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości z 2003 r. Nr 5, poz.22 z późn. zm.). 

  
Obieg pism z zakresu administracji i nadzoru odbywa się w sądzie w oparciu o ustaloną przez prezesa sądu w uzgodnieniu z właściwym miejscowo archiwum państwowym - instrukcję kancelaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt. 

  
Pisma wszczynające postępowanie i dalsze pisma procesowe przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta, gdzie oznaczane są stemplem wpływu zawierającym datę i godzinę wpływu, ilość załączników, podpis osoby przyjmującej, a następnie przekazywane do właściwych wydziałów. Po wydaniu stosownych zarządzeń przez przewodniczącego rejestrowane są we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, a następnie przydzielane są do załatwienia sędziom referentom lub kierownikowi sekretariatu. Dalsze postępowanie prowadzi skład sędziowski w oparciu o właściwe przepisy procedury, które określają także dopuszczalność środków odwoławczych i innych środków zaskarżania orzeczeń zapadłych w sprawie. 

  
Urządzenia ewidencyjne (repertoria, wykazy, kartoteki, zbiory wokand, księgi pomocnicze) prowadzone są w poszczególnych wydziałach sądu i służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz są podstawą oznaczania i przechowywania akt. 

  
Dane zawarte w poszczególnych rejestrach udostępniane są tylko stronom i uczestnikom postępowania oraz na wniosek uprawnionych osób.

Rejestr zmian dla: Sposób przyjmowania w załatwiania pism