RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Sądzie Rejonowym w Opocznie

 

 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym  w Opocznie jest Prezes Sądu Rejonowego w Opocznie, ul. Edmunda Biernackiego nr 20, 26-300 Opoczno, tel. 44 755 71 01, administracja@opoczno.sr.gov.pl, zwany dalej jako ADO.
  2. Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych:  iod@piotrkow-tryb.so.gov.pl.
  3. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Opocznie odbywa się w celu wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 8 ustawy z  dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz.23).
  4. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Opocznie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000).
  5. Odbiorcą danych osobowych są i będą organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązywania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO, a także podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO.
  6. Wskazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Opocznie przez czas określony przepisami prawa oraz przepisami archiwalnymi obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Opocznie.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w Opocznie oraz prawo żądania od ADO ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  9. Wobec osób, których dane są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Opocznie, nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą profilowane.
  10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Opocznie narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, posiada  Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa.

Rejestr zmian dla: RODO

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2018-06-11
Publikacja w dniu:
2018-06-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d