Organy sądu

W skład kierownictwa Sądu Rejonowego w Opocznie wchodzą:

Prezes Sądu Rejonowego w Opocznie, który:

Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu, a w szczególności:

  • kieruje działalnością administracyjną sądu,
  • jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu, sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu;
  • powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba, że ustawa stanowi inaczej;

Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

Pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych;

W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, Prezes Sądu podlega Prezesowi Sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, który:

Kieruje działalnością administracyjną sądu;

Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;

Określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,

Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Rejestr zmian dla: Organy sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-09-13
Publikacja w dniu:
2019-09-13
Opis zmiany:
Aktualizacja treści - dostosowanie do WCAG 2.0