Ogłoszenie w sprawie I Ns 92/20

Sygnatura akt: I Ns 92/20

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

W trybie art. 636 3 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Opocznie ogłasza, że w dniu 19 lutego 2020 r. został złożony przez Elizę Zdulską i Sebastiana Zdulskiego wykaz inwentarza dotyczącego spadkodawcy Mariusza Zdulskiego zmarłego dnia 15 kwietnia 2018 r., PESEL 77122916755, ostatnio stale zamieszkałego w miejscowości Romanów. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I Ns 92/20.

Pouczenie:

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 638 3 § 3 pkt 1 k.p.c.) zaś osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 638 1 § 3 pkt 2 k.p.c.).
  3. Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 92/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Paulina Neyman
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2020-03-02
Publikacja w dniu:
2020-03-02
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 92/20