Ogłoszenie w sprawie I Ns 462/19

Sygnatura akt I Ns 462/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Opocznie toczy się postępowanie z wniosku Gminy Opoczno o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego.

Postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20.330,00 (dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści) złotych tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Opocznie, w obrębie 6, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 38/2 o powierzchni 0,0475 ha, ustalonego decyzją Starosty Opoczyńskiego z dnia 17 maja 2018 r. Nr GNIII.683.1.13.2018 z zaznaczeniem, że wypłata pieniędzy może być dokonana osobie (osobom) lub podmiotowi, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w nieruchomości według stanu prawnego istniejącego w dniu 05.02.2009 r. lub ich następcy bądź następcom prawnym na pisemny wniosek;

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie10 lat od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali przysługujące im prawo do opisanej wyżej nieruchomości w celu podjęcia depozytu. Sąd poucza, iż w przypadku niezgłoszenia się zainteresowanych w określonym terminie powyższy depozyt zostanie przejęty na rzecz Skarbu Państwa.

Sędzia Sądu Rejonowego
Agata Kowalska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 462/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Piotr Kaniewski
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-11-13
Publikacja w dniu:
2019-11-13
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 462/19