Ogłoszenie w sprawie I Co 374/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie
Beata Wujek
Kancelaria Komornicza nr I w Opocznie
26-300 Opoczno Piotrkowska 59c
tel. 44755-33-10
fax:447553383
e-mail: opoczno@komornik.pl
Km 1171/1
I Co 374/19


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


nr KW 42876
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Beata Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-04-2020r. o godz. 14:15 w Sąd Rejonowy w Opocznie 26-300 Opoczno, ul.Biernackiego 20 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym, położona w Skroninie gm. Białaczów wraz z prawem użytkowania wieczystego udziału 19951/40704 części w działce nr 171/3 oraz wieczystego użytkowania działki 171/4.
należącej do dłużnika: Monika Bartosik i Dariusz Bartosik położonej: 26-307 gm.Białaczów, wieś Skronina, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 42876 [NKW: PT1O/00042876/2]

Suma oszacowania wynosi 106 490,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70993,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10649,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. O/Piotrków Tryb. 43 10203916 0000 0202 0082 5125 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Beata Wujek

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Co 374/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Paulina Neyman
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Co 374/19