Mediacje

Mediacja  to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu

 

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Sądy Powszechne zachęcają strony do prób polubownego rozwiązania sporu co można uczynić

  • przed skierowaniem sprawy do sądu  a także
  • w toku postępowania sądowego

 

ZALETY MEDIACJI

- służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,

- sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,

-  zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,

-  pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

-  zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,

-  zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,

-  pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,

-  zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,

-  zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,

-  przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,

-  przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,

-  realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów

 

Zapraszamy na strony:

www.mediacja.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Mediatora wspólnie wybierają strony albo Sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów. Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego.

 

Lista stałych mediatorów  - pobierz

Lista mediatorów w sprawach karnych i nieletnich - pobierz

Wykaz organizacji/instytucji prowadzących listy mediatorów - pobierz

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
Zmiana adresu strony WWW Ministerstwa Sprawiedliwości