Biegli sądowi

Biegłych Sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim ustanawia Prezes Sądu Okręgowego w oparciu o przepisy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 133) i prowadzi ich listę.

 Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 - korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

- ukończyła 25 lat życia;

- posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;

- daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;

- wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;

- posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami, ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądu Okręgowego.

 Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 - wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim o ustanowienie biegłym sądowym (należy wskazać dziedzinę, z jakiej   kandydat na biegłego wnosi o ustanowienie);

- życiorys;

- kwestionariusz osobowy ( pobierz );

- odpis dyplomu;

- inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz  powinien mieć II stopień specjalizacji i prawo wykonywania zawodu);

- pisemne oświadczenie, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich ( pobierz );

- zaświadczenie o niekaralności, które można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym  w Piotrkowie Trybunalskim.

 

W przypadku, gdy kandydat na biegłego przedstawia kserokopie dokumentów (np. odpis dyplomu, certyfikaty itp.), winien równocześnie okazać oryginały tych dokumentów celem poświadczenia za zgodność przedstawianych kserokopii.

Dokumenty wraz z wnioskiem składa się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział Administracyjny, pokój 129.

 

Od złożonych wniosków o ustanowienie biegłym sądowym należy uiszczać opłatę skarbową, a to stosownie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.783, ze zm.) art. 4 pkt. 53 część I wykazu.

Dowód uiszczenia wpłaty należy złożyć do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – pokój 129.

Opłatę skarbową w kwocie 10,00 zł można uiścić:

- w kasach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pasaż Rudowskiego 10;

- lub na rachunek Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzony w Getin Noble Bank S.A. Nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

 

Lista biegłych sądowych wpisanych na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

 Lista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień od alkoholu

 

Podane w liście biegłych sądowych dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądów lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi